خودروبر زائر سرای الغدیر | یدک کش زائر سرای الغدیر