یدک کش صالح شهر

یدک کش صالح شهر

خودرو بر صالح شهر ؟ خودروبر صالح شهر : در بعضی از شرایط زمانی که با خودرویمان در حال حرکت به مقصدی یا مسافرتی هستیم ، خودروی ما دچار نقص فنی میشود که امکان راه اندازی مجدد آن از عهده ما خارج است. و یا به دلیل نبودن امکانات و تجهیزات مخصوص قادر به راه … ادامه